Školní metodik prevence

Mgr. Blanka Malá

email: blanka.mala@zsbohuminska.cz
 
Konzultační hodiny:

  • pondělí – 13:45-14:30 hod
  • nebo dle domluvy

Školní metodik prevence je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálním pedagogem.


Kompetence:

  • tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
  • realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,vandalismu, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • vyhledává problémové projevy chování, provádí preventivní práci v třídních kolektivech
  • prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
  • zajišťuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

Školní preventivní strategie 2014 – 2019

Minimální preventivní program-2017-2018

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Program proti šikanování

Prevence rizikového chování – návykové látky

Prevence rizikového chování – doprava

Prevence rizikového chování – poruchy příjmu potravy

Prevence rizikového chování – alkohol

Prevence rizikového chování – syndrom týraného dítěte

Prevence rizikového chování – šikana

Prevence rizikového chování – kyberšikana

Prevence rizikového chování – homofobie

Prevence rizikového chování – extremismus

Prevence rizikového chování – vandalismus

Prevence rizikového chování – záškoláctví

Prevence rizikového chování – krádeže

Prevence rizikového chování – tabák

Prevence rizikového chování – netolismus

Prevence rizikového chování – sebepoškozování

Prevence rizikového chování – nová náboženská hnutí

Prevence rizikového chování – rizikové sexuální chování

Prevence rizikového chování – příslušnost k subkulturám

Prevence rizikového chování – domácí násilíKyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad. (zdroj: Wikipedia)

Žáci, máte pocit, že jste vy nebo váš spolužák kyberšikanován?
Nenechávejte si to pro sebe! Ve vašem okolí jsou učitelé, třídní učitel(ka), školní psycholog, výchovná poradkyně, vedení školy. Svěřte se komukoliv z nich, komu důvěřujete.
Kyberšikana do společnosti nepatří, do naší školy také ne! Jako škola ji zásadně odsuzujeme a nebudeme ji v žádném případě tolerovat.

Bližší informace o tom, co je kyberšikana, jak funguje, typy kyberšikany a kyberagresorů, právní náhled na problematiku, prevenci, kazuistiky, řešení kyberšikany, pracovní listy a další vám nabídne velice dobře zpracovaná příručka KYBERŠIKANA A JEJÍ PREVENCE

Další odkazy:


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.