Školní jídelna


Motto:

sj-certifikat-001

„Školní stravování neznamená jen zasytit,

ale naučit děti jíst i méně oblíbené,

avšak zdravé a výživově hodnotné pokrmy,

a tím ovlivnit i jejich stravovací návyky.“


Aktuální jídelníček

Vstup na osobní účet strávníka

Jídelní lístek – 25.06.2018-29.06.2018

Strava.cz


Informace o stravování


Provozní doba

 • pondělí – pátek

Výdej obědů

 • do jídlonosiče: 11:00 – 11:30 a 13:30 – 14:00 hod.
 • pro veřejnost: 11:00 – 11:30 a 13:30 – 14:00 hod.
 • pro žáky a školské zaměstnance: 11:30 – 13:30 hod.
 • výdej náhradní stravenky za zapomenutý čip: 09:30 – 09:45 hod

Odběr do jídlonosičů

 • první den neplánované nepřítomnosti za dotovanou cenu
 • druhý a následující den nepřítomnosti při neodhlášení oběda je účtována plná cena za oběd bez dotace

Rozsah poskytovaného stravování

 • obědy – výběr č. 1 – č. 2 je přístupný všem strávníkům mimo dětí mateřských škol
 • právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění
 • žák základní školy má právo odebrat oběd
 • podávané jídlo žákům v době pobytu ve škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně )
 • žák mateřské školy má právo odebrat hlavní jídlo (oběd) a doplňková jídla (přesnídávku a svačinu)
 • podávané jídlo dětem v době pobytu v mateřské škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně)

Dietní stravování

 • od 1. 1. 2015 je poskytování diety ve školství zákonné
 • strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu /bezlepková dieta/, školní jídelna může, pokud bude zájem ze strany strávníků, poskytovat školní stravování v dietním režimu
 • jídelní lístek pro dietní stravování /bezlepková dieta pak /bude sestavovat vedoucí školní jídelny společně s nutričním terapeutem.

Registrace a evidence strávníků

 • žáci, zaměstnanci a cizí strávníci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě vyplněné přihlášky ke stravování
 • v aktivní databázi jsou žáci evidováni po celou dobu jejich školní docházky
 • poté jsou ještě další dva školní roky odloženi ve vyřazovací třídě
 • následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence
 • při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání

Způsob úhrady stravy

 • stravné se platí dopředu – splatnost do 25. dne v měsíci. Pokud nebudou platby prováděny včas, děti nebudou moci navštěvovat mateřskou školu a žáci nebudou moci odebírat obědy ve školní jídelně.
a) v hotovosti
 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu a za stravovací čip – žáci ZŠ
 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu – žáci MŠ
 • další platby v hotovosti pouze v mimořádném případě
 • složení libovolné zálohy

b) převodním příkazem

 • na účet ŠJ – 35-1652009339/0800

c) složenkou


Prodej čipu

 • čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu 115 Kč od dodavatele, stávají se majetkem strávníka a mají platnost v nepoškozeném stavu po celou dobu školní docházky
 • za ztracený či poškozený čip se náhrada neposkytuje.

Přihlašování, odhlašování, výběr jednotlivých chodů obědů

 • objednávání se provádí hromadně vždy 20. den v měsíci na měsíc másledující
 • objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů nastaven výběr č. 1
 • výběr obědů a jiná změna odběru jídla se provádí na stanovený časový úsek dopředu (1 – 2 týdny), nejpozději však do 12.00. hodiny na objednacím terminálu na následující den, a do 12.00. hodiny dálkovou správou přes stravování na internetu
 • po 12. hodině lze měnit objednávku jídla až na nadcházející den příštího dne – to znamená, že po 12. hodině v pondělí lze měnit objednávky od středy včetně středy
 • každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky
 • objednání a odhlašování jídla prostřednictvím internetu na: www.strava.cz
 • tato webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce dítěte) s přístupem ke stravování svého dítěte, žáka
 • přístupové jméno a heslo získá strávník při založení karty u vedoucí ŠJ.

Výše sazeb za stravování

 • zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)
 • školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti
 • při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit
 • v případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování je finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován – jsou připočítány režijní náklady ve výši 29,00 Kč.

Mateřská škola – 3 až 6 let

 • přesnídávka: 8,- Kč
 • oběd: 17,- Kč
 • svačina: 7,- Kč
 • celkem: 32,- Kč

Mateřská škola – 7 let

 • přesnídávka: 8,- Kč
 • oběd: 19,- Kč
 • svačina: 7,- Kč
 • celkem: 34,- Kč

Základní škola – 6 až 10 let

 • oběd: 24,- Kč

Základní škola – 10 až 15 let

 • oběd: 26,- Kč

Základní škola – nad 15 let

 • oběd: 28,- Kč

Cizí strávníci: 60,00 Kč


Vrácení přeplatků za odhlášenou stravu

 • v průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc
 • přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány
 • vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti (písemně na formuláři ŠJ)
 • o vrácení přeplatku může strávník požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc
 • žáci, kteří ukončí vzdělávání, jsou vyzýváni k převzetí přeplatků prostřednictvím vývěsky ve školní jídelně.

Zapomenutí a ztráta čipu

 • při zapomenutí čipu je nutno si vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku od 09:30 do 09:45
 • při ztrátě čipu se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením čipu nového, nebo provedením blokace čipu do zakoupení nového čipu
 • ztrátu je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ.

Konzumace jídla

 • strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert
 • všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny
 • polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku
 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě
 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7
 • strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

Dohled nad nezletilými strávníky

 • dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel, je zajišťován pracovníky vydávajícími oběd ve spolupráci se základní školou
 • dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy
 • dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy

Dozor:

 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
 • zabezpečuje žákům právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy

Úrazy ve školní jídelně

 • úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření
 • úrazy v prostoru školní jídelny jsou řešeny ihned na místě s pedagogickým dozorem a přítomnými zaměstnanci školní jídelny /vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou apod.
 • záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů

Škody na majetku školní jídelny

 • strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit
 • žáci jsou povinni mít uloženy cenné věci /peníze, mobily, hudební nástroje, elektroniku, notebook a jiné/ na vyhrazeném místě ve škole (v trezoru školy umístněného na sekretariátu ZŠ) až do doby po konzumaci oběda a vyzvedávají je bezprostředně před odchodem z areálu školy
 • za uložení cenných věcí strávníka v prostorách ŠJ, škola nezodpovídá

Odnášení jídel a nádobí mimo budovu

 • odnášení jídel mimo budovu jídelny je ZAKÁZÁNO
 • Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.

Přítomnost osob bez zakoupené stravy

 • osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny
 • výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti.

Prodej stravenek a styk s veřejností

 • pondělí až pátek: 08:00 – 12:00 hod

Přístup k informacím

 • Vnitřní řád je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
 • výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování na přihlášce ke stravování
 • jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem k dispozici strávníkům na internetové stránce školy
 • jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách školní jídelny

Kontakt

Telefon: +420 725 853 000

email: jidelna@zsbohuminska.cz

Bc. Eva Kašáková – vedoucí ŠJŠkolní jídelna zdravě a chutně – ocenění

V rámci projektu „Školní jídelna zdravě a chutně“ proběhl v červnu 2017 již 3. ročník soutěže ve vaření kuchařů – jednotlivců na téma „Zdravý pokrm, který chutná“, do kterého se zapojily i naše šikovné kuchařky – Darina Hadaščoková a Sylva Škopková. V celoměstském finále, které se uskutečnilo v Gastrocentru SŠSS Ostrava – Hrabůvka, bylo úkolem připravit během 120 minut 4 porce kompletního menu o 3 chodech, které by splňovalo zásady zdravé výživy, bylo nutričně vyvážené a současně originální a chutné.

Naše děvčata se v silné konkurenci neztratila, mezi nejlepší bylo odbornou porotou vybráno menu Dariny Hadaščokové:

Dýňovo-mrkvová polévka s dýňovými semínky

Rybí filé s drcenými rajčaty a olivami

Bramborová kaše s batáty

Tvarohová kostka

Mrkvová šťáva


Zelenina a ryby zdravě a jinak

Opravdovou gastronomickou lahůdku si pro nás připravil kolektiv našich šikovných kuchařek pod vedením vedoucí ŠJ na konci května 2017 – Vaření se šéfkuchařem panem Oskarem Klanertem, majitelem restaurace a pizzerie La Strada v Brně. Vyzkoušejte i vy – recepty i s obrázky najdete v níže uvedeném dokumentu. Dobrou chuť.

Zelenina a ryby zdravě a jinak – recepty


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.