Povinně zveřejňované údaje

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název školy:

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 24.10.2002 číslo usnesení 13/20 s účinností ke dni 1.1.2003.

Ředitelka školy:

Mgr. Lenka Matušková

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Tvrdá

Organizační struktura:

Počet tříd:

I. stupeň – 13 tříd // II. stupeň – 10 tříd // ŠD – 5 oddělení

Vzdělávací program:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“

Identifikační údaje:

IČO:

DIČ:

IZO:

REDIZO:

70995362

nejsme plátci DPH

102508313

600145158

Bankovní spojení:

ZŠ:

ŠJ:

SRPŠ:

1652009339/0800

35-1652009339/0800

7583492001/5500

Kontaktní adresa:

Bohumínská 72/1082, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00

Telefonní kontakty:

ředitelka školy:

sekretariát:

školní družina:

školní jídelna:

+420-596241739

+420-596241739 // +420-725123100

+420-725853123

+420-725853000

Elektronické kontakty:

ID schránky: 9crmqps

e-mail: reditelka@zsbohuminska.cz

Internetové stránky:https://zsbohuminska.cz

Formáty dokumentů:

.doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx

Úřední hodiny:

Po – Pá: 07,00 – 11,00 // 12,00 – 14,30

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Těšínská 35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava

Rozpočet:

Zastupitelstvo obvodu Slezská Ostrava dne 20.11.2019 pod číslem usnesení 1311/RMOb/Sle/1822/26 stanovilo rozpočet pro rok 2020 ve výši 40 978 000 Kč.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Martinem Krupou // tel. č.: +420 724 356 825 // email: martin.krupa@gdpr-opava.cz // Úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00 //


Školské zákony:

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Školské vyhlášky:

 • vyhláška MŠMT 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška MŠMT 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
 • vyhláška MŠMT 64/2006 Sb., o evidenci úrazů
 • vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška MŠMT 26/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Zaměstnanci určení ředitelkou školy k poskytování informací:

 • Mgr. Lenka Matušková – ředitelka školy
 • Mgr. Martina Tvrdá – zástupkyně ředitelky – výchovně vzdělávací činnost školy
 • Irena Klozová – vedoucí vychovatelka – činnost školní družiny
 • Ing. Jana Svobodová – hospodářka – administrativní provoz školy
 • Bc. Eva Kašáková – vedoucí školní jídelny – činnost školní jídelny

Zaměstnanci školy určeni k přijímání písemných, telefonický a ústních žádostí o informace:

 • Mgr. Lenka Matušková – ředitelka školy
 • Mgr. Martina Tvrdá – zástupkyně ředitelky školy
 • Irena Klozová – vedoucí vychovatelka
 • Ing. Jana Svobodová – hospodářka
 • Bc. Eva Kašáková – vedoucí školní jídelny

Spojení na zaměstnance určené k přijímání a poskytování informací:

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Bohumínská 72/1082

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Telefon: +420-596241739

e-mail: reditelka@zsbohuminska.cz

web: https://zsbohuminska.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
 • Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
 • Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.
 • Náležitosti žádosti – komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).
 • Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitele školy.

Žádost je vyřízena, pokud žadateli

 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
 • bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
 • bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;

Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace:

 • Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde byla žádost podána;- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
 2. konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Omezení a neposkytnutí informace:

 • Škola může omezit poskytnutí informace:
 1. pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.
 • Škola informaci neposkytne pokud:
 1. byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;
 2. zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;
 3. poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;
 4. informace se týká probíhajícího trestního řízení;

Odvolání:

 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:

 • Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.
 • Ředitelství ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72 od 1.9. 2011 stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
 1. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatně
 2. Pořízení kopie za stránku A4 2,-Kč, A3 3,-Kč
 3. Odesílání informace poštou za výši poštovného
 4. Za vyhotovení kopie rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení) poplatek 50,-Kč.
 5. Vystavení druhopisu vysvědčení – poplatek 100,-Kč.
 • V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem.
 • Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.
 • Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.

Zpět nahoru ...


Komentáře nejsou povoleny.