Povinně zveřejňované údaje

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název školy:

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 24.10.2002 číslo usnesení 13/20 s účinností ke dni 1.1.2003.

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Marek Sládeček

Zástupce ředitele:

Mgr. Jana Vaněčková

Organizační struktura:

ZS Bohuminska-organizacni struktura

Počet tříd:

I. stupeň – 13 tříd // II. stupeň – 7 tříd // ŠD – 5 oddělení

Vzdělávací program:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“

Identifikační údaje:

IČO:

DIČ:

IZO:

REDIZO:

70995362

nejsme plátci DPH

102508313

600145158

Bankovní spojení:

ZŠ:

ŠJ:

SRPŠ:

1652009339/0800

35-1652009339/0800

7583492001/5500

Kontaktní adresa:

Bohumínská 72/1082, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00

Telefonní kontakty:

ředitel školy:

sekretariát:

školní družina:

školní jídelna:

+420-596241739

+420-596241739

+420-725853123

+420-725853000

Elektronické kontakty:

ID schránky: 9crmqps

e-mail: zsbohuminska@seznam.cz

Internetové stránky:https://zsbohuminska.cz

Formáty dokumentů:

.doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx

Úřední hodiny:

Po – Pá: 07,00 – 11,00 // 12,00 – 14,30

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Těšínská 35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava

Rozpočet:

Zastupitelstvo obvodu Slezská Ostrava dne 18.12.2014 pod číslem usnesení 0017/ZMOb-Sle/1418/2, bod 1, odst. d) stanovilo rozpočet pro rok 2015 ve výši 4 167 000 Kč.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Martinem Krupou // tel. č.: +420 724 356 825 // email: martin.krupa@gdpr-opava.cz // Úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00 //


Školské zákony:

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Školské vyhlášky:

 • vyhláška MŠMT 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška MŠMT 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
 • vyhláška MŠMT 64/2006 Sb., o evidenci úrazů
 • vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška MŠMT 26/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Zaměstnanci určení ředitelem školy k poskytování informací:

 • Mgr. Bc. Marek Sládeček – ředitel školy
 • Mgr. Jana Vaněčková – zástupkyně ředitele – výchovně vzdělávací činnost školy
 • Irena Klozová – vedoucí vychovatelka – činnost školní družiny
 • Ing. Jana Oršulíková – hospodářka – administrativní provoz školy
 • Bc. Eva Kašáková – vedoucí školní jídelny – činnost školní jídelny

Zaměstnanci školy určeni k přijímání písemných, telefonický a ústních žádostí o informace:

 • Mgr. Bc. Marek Sládeček – ředitel školy
 • Mgr. Jana Vaněčková – zástupkyně ředitele školy
 • Irena Klozová – vedoucí vychovatelka
 • Ing. Jana Oršulíková – hospodářka
 • Bc. Eva Kašáková – vedoucí školní jídelny

Spojení na zaměstnance určené k přijímání a poskytování informací:

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Bohumínská 72/1082

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Telefon: +420-596241739

e-mail: zsbohuminska@seznam.cz

web: http://zsbohuminska.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
 • Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
 • Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.
 • Náležitosti žádosti – komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).
 • Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitele školy.

Žádost je vyřízena, pokud žadateli

 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
 • bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
 • bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;

Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace:

 • Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde byla žádost podána;- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
 2. konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Omezení a neposkytnutí informace:

 • Škola může omezit poskytnutí informace:
 1. pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.
 • Škola informaci neposkytne pokud:
 1. byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;
 2. zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;
 3. poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;
 4. informace se týká probíhajícího trestního řízení;

Odvolání:

 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:

 • Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.
 • Ředitelství ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72 od 1.9. 2011 stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
 1. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatně
 2. Pořízení kopie za stránku A4 2,-Kč, A3 3,-Kč
 3. Odesílání informace poštou za výši poštovného
 4. Za vyhotovení kopie rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení) poplatek 50,-Kč.
 5. Vystavení druhopisu vysvědčení – poplatek 100,-Kč.
 • V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem.
 • Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.
 • Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací (pdf)


Zpět nahoru …


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben pro žáky ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené „V Ý B Ě R O V É _ Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 23.07.2019 do 12:00 hodin

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Příloha č53: Položkový rozpočet – Nákup šatních skříněk a vybavení dvou kmenových učeben(pdf)//(xls)

Výběrové řízení – Nákup učebnic 2019/2020

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup učebnic pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup učebnic 2019/2020(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup učebnic 2019/2020(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup zařízení školní kuchyně 2019

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci „Nákup zařízení školní kuchyně pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“.

Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně uzavřené obálce označené „V Ý B Ě R O V É _ Ř Í Z E N Í – N E O T E V Í R A T!“, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem v termínu do 25.06.2019 do 12.00 hod.

Podrobnosti v následujících přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup zařízení školní kuchyně(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup zařízení školní kuchyně(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Výběrové řízení – Nákup konvektomatu

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup konvektomatu pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup konvektomatu(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – titulní strana – Konvektomat(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Konvektomat(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)

Výběrové řízení – Nákup varných kotlů

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1082/72, Ostrava – Slezská Ostrava, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci „Nákup varných kotlů pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.“. Podrobnosti o průběhu řízení v níže uvedených přílohách:

Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(pdf)

Příloha č.1: Krycí list – Nákup varných kotlů(pdf)//(doc)

Příloha č.2: Návrh Kupní smlouvy – Nákup varných kotlů(pdf)//(doc)

Příloha č.3: Čestné prohlášení dodavatele(pdf)//(doc)

Příloha č.4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů(pdf)//(doc)

Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek(pdf)


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.