Školská rada


Volby do Školské rady při ZŠ Bohumínská

Vážení rodiče/zákonní zástupci, jak jsme již avizovali v červnu 2019, připravujeme doplňující volby do Školské rady při ZŠ Bohumínská. Volit se bude jeden kandidát z řad zákonných zástupců našich nezletilých žáků. Každý zákonný zástupce má jeden hlas bez ohledu na počet jeho dětí ve škole.

Termín voleb stanovuji na 19. září 2019 (čtvrtek) od 08:00 do 16:30 hodin. Volby proběhnou v prostorách bývalého školnického bytu v přízemí u sekretariátu školy. Prostory budou dobře označeny.

Přehled navržených kandidátů k volbám do školské rady (v abecedním pořadí):

1. Jitka DVORSKÁ

2. Zdenek STŘÍBNÝ

3. Miroslava TURČÍKOVÁ

4. Vladana VYKOUKALOVÁ

V souladu s volebním řádem proběhne volba člena školské rady tajnou volbou. Zákonný zástupce obdrží volební lístek se jmény všech kandidátů, na němž vyznačí jednoho kandidáta. K tomuto bude upravena volební místnost, aby každý volič měl možnost označit jméno na volebním lístku anonymně. V případě označení dvou a více kandidátů je volební lístek neplatný. Označenou kandidátní listinu volič vhodí do hlasovací urny. Po skončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Do školské rady bude zvolen jeden zástupce s nejvyšším počtem hlasů od zúčastněných voličů.

Ředitel školy zajistí zveřejnění výsledků voleb a složení školské rady na webových stránkách školy a informuje rovněž zřizovatele.

Mgr. Bc. Marek Sládeček, ředitel školyVolby do Školské rady při ZŠ Bohumínská

Vážení rodiče/zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o volbách do Školské rady, která při ZŠ Bohumínská pracuje již dlouhodobě. Jejím prostřednictvím se Vy, rodiče, stejně jako pedagogičtí pracovníci nebo zřizovatel školy můžete podílet na správě školy. Srdečně Vás tímto zveme a doufáme, že se voleb zúčastníte v hojném počtu.

Doplňující volby do Školské rady při ZŠ Bohumínská proběhnou v týdnu od 16. – 20. září 2019. V současné době Vám nabízíme možnost předložit návrhy kandidátů na člena Školské rady. Volit se bude jeden člen. Váš návrh na kandidáta musí být předložen písemně a navržený kandidát musí písemně s kandidaturou souhlasit. Z těchto navržených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, ze které bude volen nový člen Školské rady. Lhůta pro podání Vašeho návrhu na kandidáta je 02. září 2019.

O přesném termínu doplňujících voleb Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a žákovských knížek našich žáků.

Způsob volby:

 • Tajné hlasování za plentou (volební lístky nelze posílat prostřednictvím žáků).
 • Každý zákonný zástupce má 1 hlas, bez ohledu na počet dětí ve škole.
 • Zákonný zástupce, který se zúčastní voleb, je povinen prokázat se volební komisi svým dokladem.
 • Každý zákonný zástupce zakroužkuje 1 kandidáta z kandidátní listiny a vhodí hlasovací lístek do urny.
 • Pokud bude označeno více kandidátů, je volební lístek neplatný.

Vedení školy


Školská rada,

která podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 pracuje při základní škole, má 3-leté funkční období a zasedá nejméně 2-krát ročně. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele školy, 2 zástupci pedagogů a 2 členové z řad zákonných zástupců žáků. Volby zákonných zástupců žáků do Školské rady se na naší škole uskutečnily dne 5. října 2017. Doplňující volby – zástupci pedagogů a zákonných zástupců proběhly v září 2019. Po komunálních volbách na podzim 2019 také zřizovatel delegoval své 2 nové zástupce.


Kompetence Školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení Školské rady:

Zástupci zřizovatele:

Richard Vereš – předseda Školské rady; e-mail: rveres@slezska.cz

Ing. Ivona Vaňková; e-mail: ivankova@slezska.cz

Zástupci rodičů:

Lenka Čapčová – místopředsedkyně Školské rady; e-mail: lcapcova@seznam.cz

Zdeněk Dobeš; e-mail: zdenekdobes@centrum.cz

Zástupci pedagogů:

Mgr. Petra Ryšková; e-mail: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

Mgr. Lenka Waszutová; e-mail: lenkawaszutova@seznam.cz


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.