Školská rada


Školská rada,

která podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 pracuje při základní škole, má 3-leté funkční období a zasedá nejméně 2-krát ročně. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele školy, 2 zástupci pedagogů a 2 členové z řad zákonných zástupců žáků. Volby zákonných zástupců žáků do školské rady se na naší škole uskutečnily dne 5. října 2017.


Kompetence školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady:

Zástupci zřizovatele:

Richard Vereš – předseda školské rady; e-mail: rveres@slezska.cz

Ing. Ivona Vaňková; e-mail: ivankova@slezska.cz

Zástupci rodičů:

Lenka Čapčová – místopředsedkyně školské rady; e-mail: lcapcova@seznam.cz

Zdeněk Dobeš; e-mail: zdenekdobes@centrum.cz

Zástupci pedagogů:

Mgr. Petra Ryšková; e-mail: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

Mgr. Lenka Waszutová; e-mail: lenkawaszutova@seznam.cz


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.