Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
publikováno: 01.04.2021

Tiskopisy ke stažení:

 • Přihláška k zápisu (pdf)
 • Zápisní list (pdf)
 • Žádost o odklad (pdf)
 • Desatero pro rodiče (pdf)

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce (ke stažení v pdf)

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky. K zápisu mohou zákonní zástupci přihlásit i děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016, k žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení. Děti narozené v době od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 mohou být ke školní docházce přijaty v případě, že zákonní zástupci k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis do 1. tříd bude obsahovat pouze formální část, která spočívá v podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, eventuálně v podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Termín pro příjem žádosti k povinné školní docházce: 01. 04. – 30. 04. 2021

K přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce dítěte odevzdat:

 • vyplněnou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání
 • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostou kopii.
 • vyplněný zápisový lístek

K přijetí k základnímu vzděláváni musí zákonný zástupce dítěte NE odevzdat, ale předložit:

 • občanský průkaz

 • průkaz pojištěnce ZP

Na žádosti musí být uvedeno výhradně datum mezi 01. – 30. 04. 2021.

Vyplněnou a podepsanou žádost, zápisový lístek a kopii rodného listu doručte ve stanoveném termínu do školy

 • prostřednictvím osobní (ne firemní) datové schránky
  • ID datové schránky školy: 9crmqps
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • poštou
  • adresa školy: ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72, Ostrava 2, 710 00
 • osobním odevzdáním (bez přítomnosti dítěte) ve škole
  • ve dnech 14. 04. a 15. 04. 2021 v době od 12:00 hod do 17:00 hod  (k této návštěvě je nutno se telefonicky objednat bude Vám určen přesný čas návštěvy tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu s více osobami)
 • osobním odevzdáním na sekretariátu školy
  • v termínu 01. 04. 30. 04. 2021 úřední hodiny 07:.00 hod – 14:00 hod

Po obdržení žádosti (emailem, datovou schránkou či poštou) škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky nebo emailem. Zároveň jim sdělí přidělené registrační číslo. V případě osobního podání žádosti bude registrační číslo předáno na místě.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na vstupních dveřích školy. Přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informování v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

V možnostech školy je pro školní rok 2021/2022 otevřít 3 první třídy.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

 • Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu.
 • Budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v uplynulém školním roce.
 • Budou přijímáni žáci, kteří mají na škole sourozence.

Informace o odkladu povinné školní docházky

V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejně. Vyplněný formulář žádosti o odklad povinné školní docházky doručte do 30. 04. 2021. V případě problému s dodržením termínu, kontaktujte telefonicky sekretariát školy (tel.: +420 596 241 739). K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

desatero.jpg