CLIL ACROSS THE CURRICULUM
publikováno: 30.06.2021

Doslova napříč všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2020/2021“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 215.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím.

Metodu CLIL uplatňujeme v naší škole ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě již několik let. Rodilý mluvčí pan Simon Johnson z Velké Británie se stal pevnou součástí našeho kolektivu a spolu s kooperujícími pedagogy se nezalekl ani nové výzvy - CLIL výuka během distančního vyučování a také během rotačně prezenčního vyučování. Za všech okolností se podařilo zabezpečit hlavní myšlenku metody CLIL - plně integrovat výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka a propojit tak jazykovou výuku s výukou vyučovacího předmětu. V tomto školním roce CLIL výuka probíhala na 2. stupni v předmětech přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví především v pondělí a ve středu, během on-line vyučování i v úterý a v pátek. V hodinách se využívaly různé metody výuky pro lepší pochopení učiva a osvojení si odborných výrazů - video prezentace, doplňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, při prezenční výuce se používala interaktivní tabule. Nové prostředí pro realizaci distanční on-line výuky (MS Teams) přineslo nové možnosti výuky metodou CLIL, které žákům přinesly nové zkušenosti, rozšířily komunikační dovednosti a posílily jejich jazykové kompetence.

Mgr. Simona Kyselová - koordinátorka CLIL

projekt-clil-20-21.jpg