Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024
publikováno: 14.03.2023

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se koná v úterý 4. dubna 2023 a ve středu 5. dubna 2023 v době od 12:00 do 17:00 hodin.

Doporučujeme rezervaci termínu a času na telefonním čísle 596 241 739, 725 123 100.

Průběh zápisu: 

1. Formální část:

  • rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci cestovní pas)
  • rozhovor vyučujícího s dítětem (motivace pro školní docházku, orientační posouzení školní připravenosti)

2. Motivační část:

  • orientační posouzení školní připravenosti dítěte formou her a plnění zábavných úkolů

Důležité informace:

Zápis Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy je nezbytný a důležitý krok k zahájení povinné školní docházky. Připravili jsme pro Vás souhrn těch nejdůležitějších informací, které Vám usnadní orientaci v této problematice.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho organizace pak z ustanovení vyhlášky č. 48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
  • Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 také dítě narozené v době od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v tomto období k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2023, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Poznámka: O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 30. dubna 2023. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené přílohy. Termín návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že o odklad školní docházky budete žádat, doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center objednat termín co nejdříve.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 a s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů Statutárního města Ostravy, stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

1. Trvalý pobyt ve školském obvodu

  • Pokud se k zápisu dostaví více než 60 dětí, budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.

2. Odklad povinné školní docházky

  • Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je škola schopna přijmout, budou  přednostně přijímány dětí s odkladem školní docházky z předešlého roku. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium.

3. Přítomnost sourozence ve škole

  • Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty dětí, které mají ve škole staršího sourozence.

4. Losování

  • V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

V následujícím školním roce 2023/2024 škola předpokládá otevření dvou prvních tříd.

S případnými dotazy se můžete kdykoli obrátit na ředitelku školy Mgr. Lenku Matuškovou nebo na zástupkyni ředitelky Mgr. Martinu Tvrdou osobně, případně telefonicky na čísle: 596 241 739.

Informace k zápisu (pdf)

Brzy budu prvňáčkem, proto ...(pdf)

zapis-23-24-plakat.jpg