Školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

email: dagmar.vilaskova@zsbohuminska.cz
telefon: +420 725 444 077

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek: 14:00 – 16:00 hod
 • nebo individuální termín (k domluvení termínu prosím upřednostněte email)

Školní speciální pedagog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.


Kompetence školního speciálního pedagoga a činnosti s nimi související:

 • depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných (průběžné náslechy ve třídách, konzultace)
 • realizace podmínek pro žáky s potřebou podpůrných opatření
 • kooperace s pedagogy a asistenty pedagoga
 • zajišťování kompenzačních a reedukačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • výuka Předmětu speciálně pedagogické péče (reedukace specifických poruch učení aj.)
 • individuální práce se žáky v rámci prevence projevů specifických poruch učení
 • orientační speciálně pedagogická diagnostika žáků
 • příprava podkladů pro vyšetření žáka v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP), popř. ve Speciálně-pedagogickém centru (SPC)
 • spolupráce se Školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) při realizaci podpůrných opatření
 • konzultace se zákonnými zástupci
 • orientační diagnostika školní zralosti pro potřeby školy

Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.