Výchovný poradce

Mgr. Blanka Malá

email: blanka.mala@zsbohuminska.cz

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek: 12:45-13:30 hod
 • nebo dle domluvy

Výchovný poradce je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje se školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem.


Náplň práce – nejdůležitější oblasti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o talentované a nadané žáky
 • včasné odhalování problémových projevů chování ve škole, prevence nezdravých vztahů v třídních kolektivech
 • spolupráce s OSPOD, PPP
 • kariérové poradenství – rozvoj profesních cílů a perspektivy žáků, spolupráce s ÚP a náborovými pracovníky
 • vedení žáků k osvojování kompetencí nezbytných pro samostatné rozhodování
 • motivace žáků k úspěšnému ukončení započatého studia
 • aktivní podpora procesu profesní orientace


Specifické vývojové poruchy učení, chování

Pedagogicko – psychologická poradna – odloučené pracoviště O. – Poruba
adresa: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba
www: http://www.ppp-ostrava.cz/
telefon: 553 810 750 – 1
e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.czVady řeči, poruchy autistického spektra

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

adresa: Kpt. Vajdy, Ostrava
telefon: 596 768 131; 723026353
e-mail: spc.vajdy.ostrava@seznam.czKariérové poradenství

Informační středisko – Úřad práce v Ostravě
adresa: Velká 10, Moravská Ostrava
e-mail: ips@ot.mpsv.cz
tel: 950 143 109-110Informace k přijímacímu řízení na střední školy


Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně


Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – nová


Stručný přehled platných ustanovení:

 • sjednocený termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a do 15. února
 • termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna
 • podávají se jen dvě přihlášky (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání)
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání)
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna


Časový harmonogram přijímacího řízení


do 30. září 2018

 • Ministerstvo stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2018

 • Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2018

 • Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2019

 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2019

 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2019

 • Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2019

 • Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2019

 • Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 • Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy

do 8. února 2019

 • Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz

do 20. února 2019

 • Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2019

 • Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy

do 29. března 2019

 • Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy

12. dubna 2019

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2019

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

16. dubna 2019

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

17. dubna 2019

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

do 28. dubna 2019

 • Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy.

do 3. května 2019

 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy.

13. května 2019

 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2019

 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.


Odkazy


Informace k jednotné přijímací zkoušce: www.cermat.czMgr. Blanka Malá, výchovný poradce


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.