Pokyny pro rodiče


Informace o uvolňování žáků z výuky (výňatek ze Školního řádu ZŠ)

Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci žáka škole oznámit do 3 dnů písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Při podezření na bezdůvodné absence si může třídní učitel vyžádat potvrzení lékaře.

Zákonný zástupce předem žádá o uvolnění žáka z vyučování na určitou dobu. Z jedné hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až čtyři dny uvolňuje třídní učitel, 5 dnů a více ředitel školy. Zákonný zástupce žádá o toto uvolnění písemně ředitele školy.

V případě uvolnění žáka z výuky ze zdravotních důvodů žádá zákonný zástupce písemně ředitele školy a doloží lékařskou zprávu.


Hlášení úrazů a ztrát (výňatek ze Školního řádu ZŠ)

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu dané hodiny, svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících, popřípadě na sekretariátě školy. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu je třeba bez odkladu hlásit vedení školy.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo učitelům vykonávajícím dohled. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykáním šaten. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.

Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např.v hodině tělesné výchovy, mohou je svěřit do úschovy vyučujícímu, mobilní telefon je možno uschovat v kanceláři školy.


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.