Školní jídelna


Aktuální jídelníček

Vstup na osobní účet strávníka

Jídelní lístek – 19.10.-23.10.2020

Strava.cz


Přihláška ke školnímu stravování


Upozornění

Vážení strávníci, vážení zákonní zástupci, Z důvodu hygienických opatření ke coronaviru zatím nebudou přijímány objednávky ke stravě do jídlonosičů. Zároveň oznamujeme, že od 01. října 2020 přestáváme vařit pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.


Motto:

sj-certifikat-001

„Školní stravování neznamená jen zasytit,

ale naučit děti jíst i méně oblíbené,

avšak zdravé a výživově hodnotné pokrmy,

a tím ovlivnit i jejich stravovací návyky.“


Informace o stravování


Provozní doba

 • pondělí – pátek

Výdej obědů

 • pro žáky a školské zaměstnance: 11:30 – 14:00 hod.
 • výdej náhradní stravenky za zapomenutý čip: 07:00 – 13:00 hod

Odběr do jídlonosičů

 • tímto postupem bude oběd vydán pouze žákům Základní školy Bohumínská v první den absence a to v době od 11:00 – 11:30 hod.
 • své jídlonosiče rozložíte na připravený tác, paní kuchařka naloží jídlo přímo do nádob, při výdeji jídla nesmí obsluha kuchyně manipulovat s jídlonosičem

Rozsah poskytovaného stravování

 • obědy – výběr č. 1 je přístupný všem strávníkům mimo dětí mateřských škol
 • právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění
 • žák základní školy má právo odebrat oběd
 • podávané jídlo žákům v době pobytu ve škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně )
 • žák mateřské školy má právo odebrat hlavní jídlo (oběd) a doplňková jídla (přesnídávku a svačinu)
 • podávané jídlo dětem v době pobytu v mateřské škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně)

Registrace a evidence strávníků

 • žáci, zaměstnanci a cizí strávníci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě vyplněné přihlášky ke stravování
 • v aktivní databázi jsou žáci evidováni po celou dobu jejich školní docházky
 • poté jsou ještě další dva školní roky odloženi ve vyřazovací třídě
 • následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence
 • při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání

Způsob úhrady stravy

 • stravné se platí dopředu – splatnost do 25. dne v měsíci. Pokud nebudou platby prováděny včas, děti nebudou moci navštěvovat mateřskou školu a žáci nebudou moci odebírat obědy ve školní jídelně.
a) v hotovosti
 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu a za stravovací čip – žáci ZŠ
 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu – žáci MŠ
 • další platby v hotovosti pouze v mimořádném případě
 • složení libovolné zálohy

b) převodním příkazem

 • na účet ŠJ – 35-1652009339/0800

c) složenkou


Prodej čipu

 • čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu 115 Kč od dodavatele, stávají se majetkem strávníka a mají platnost v nepoškozeném stavu po celou dobu školní docházky
 • za ztracený či poškozený čip se náhrada neposkytuje.

Přihlašování, odhlašování, výběr jednotlivých chodů obědů

 • objednávání se provádí hromadně vždy 21. den v měsíci na měsíc následující
 • objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů nastaven výběr č. 1
 • výběr obědů a jiná změna odběru jídla se provádí na stanovený časový úsek dopředu (1 – 2 týdny), nejpozději však do 11.00. hodiny na objednacím terminálu na následující den, a do 11.00. hodiny dálkovou správou přes stravování na internetu
 • po 11. hodině lze měnit objednávku jídla až na nadcházející den příštího dne – to znamená, že po 11. hodině v pondělí lze měnit objednávky od středy včetně středy
 • každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky
 • objednání a odhlašování jídla prostřednictvím internetu na: www.strava.cz
 • tato webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce dítěte) s přístupem ke stravování svého dítěte, žáka
 • přístupové jméno a heslo získá strávník při založení karty u vedoucí ŠJ.

Výše sazeb za stravování

 • zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)
 • školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti
 • při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit
 • v případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování je finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován – jsou připočítány režijní náklady ve výši 29,00 Kč.

Mateřská škola – 3 až 6 let

 • oběd: 19,- Kč
 • celkem: 34,- Kč

Mateřská škola – 7 let

 • oběd: 21,- Kč
 • celkem: 36,- Kč

Základní škola – 6 až 10 let

 • oběd: 26,- Kč

Základní škola – 10 až 15 let

 • oběd: 28,- Kč

Základní škola – nad 15 let

 • oběd: 30,- Kč

Vrácení přeplatků za odhlášenou stravu

 • v průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc
 • přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány
 • vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti (písemně na formuláři ŠJ)
 • o vrácení přeplatku může strávník požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc
 • žáci, kteří ukončí vzdělávání, jsou vyzýváni k převzetí přeplatků prostřednictvím vývěsky ve školní jídelně.

Zapomenutí a ztráta čipu

 • při zapomenutí čipu je nutno si vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku od 07:00 do 13:00 hod
 • při ztrátě čipu se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením čipu nového, nebo provedením blokace čipu do zakoupení nového čipu
 • ztrátu je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ.

Konzumace jídla

 • strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert
 • všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny
 • polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku
 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě
 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7
 • strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

Dohled nad nezletilými strávníky

 • dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel, je zajišťován pracovníky vydávajícími oběd ve spolupráci se základní školou
 • dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy
 • dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy

Dozor:

 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
 • zabezpečuje žákům právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy

Úrazy ve školní jídelně

 • úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření
 • úrazy v prostoru školní jídelny jsou řešeny ihned na místě s pedagogickým dozorem a přítomnými zaměstnanci školní jídelny /vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou apod.
 • záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů

Škody na majetku školní jídelny

 • strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit
 • žáci jsou povinni mít uloženy cenné věci /peníze, mobily, hudební nástroje, elektroniku, notebook a jiné/ na vyhrazeném místě ve škole (v trezoru školy umístněného na sekretariátu ZŠ) až do doby po konzumaci oběda a vyzvedávají je bezprostředně před odchodem z areálu školy
 • za uložení cenných věcí strávníka v prostorách ŠJ, škola nezodpovídá

Odnášení jídel a nádobí mimo budovu

 • odnášení jídel mimo budovu jídelny je ZAKÁZÁNO
 • Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.

Přítomnost osob bez zakoupené stravy

 • osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny
 • výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti.

Prodej stravenek a styk s veřejností

 • pondělí až pátek: 07:00 – 13:00 hod

Přístup k informacím

 • Vnitřní řád je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
 • výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování na přihlášce ke stravování
 • jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem k dispozici strávníkům na internetové stránce školy
 • jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách školní jídelny

Kontakt

Telefon: +420 725 853 000 – prosíme upřednostnit formu SMS

email: –   jidelna@zsbohuminska.cz nebo strava@zsbohuminska.cz

Bc. Eva Kašáková – vedoucí ŠJOběd na přání 2019 – Den dětí

Tak jako každý rok i letos jsme oslavili Mezinárodní den dětí obědem na přání. Byli osloveni žáci ze školního parlamentu, aby mezi ostatními žáky udělali anketu, jejíž výsledky se staly podkladem pro sestavení vítězného menu. Největší odměnou pro paní kuchařky byly radostné reakce dětí – nejen si chodily přidávat, ale nechyběla ani poděkování.

Polévka: Rajská polévka s kapáním

1. oběd:

Kuřecí řízek v obalu se sýrem, strouhankou, jahelnou a amarantovou moukou,nové brambory a tatarská omáčka z kysané smetany

2. oběd:

Sekaná svíčková s houskovým knedlíkem s celozrnnou žitnou moukou

Moučník: Zmrzlina

Nápoje:

Voda s bylinkami, voda s ovocem a citrónem, mléčný koktejl

Zdravý talíř 2019 – 9. ročník

Od února 2019 probíhá na naší škole projekt školní jídelny „Zdravý talíř“. Nejtěžší úkol čekal na žáky a žákyně 9. ročníku. Za chvíli odchází ze školy a budou pokračovat v dalším studiu jak v učebních oborech, tak jako studenti středních škol. Protože už mají velké zkušenosti se stravováním a někteří se budou stravování i věnovat, připravily jsme pro ně podklady k sestavení jídelního lístku na celý týden, včetně svačinek a přesnídávek pro děti z mateřských škol. Jídelníček sestavovali ve skupinkách v počtu 2-4 žáků. Dostali všechny podklady, co který druh menu musí obsahovat, četnost druhů, základy nutričních doporučení. Dostali i ceny, za které se suroviny běžně nakupují. To proto, že se museli při sestavování jídelníčku vejít i do finančního limitu. Celkem jídelníček sestavovalo 11 skupin. Na jídelníčcích je vidět, že se tomu žáci opravdu věnovali. To potvrdily i třídní učitelky, na které se žáci obraceli s dotazy. Dokonce i ti, pro které je matematika tvrdý oříšek, se tohoto úkolu zhostili s pochvalou. Jídelní lístek bude realizován od 17.–21.06.2019. Odměnu dostanou zase všichni žáci ve formě ovoce a zeleniny. Žáci, kteří sestavili tři nejlepší jídelníčky, se zúčastní oběda s panem starostou a jeho hosty v naší školní jídelně dne 17.06.2019. Zde jim budou předány ceny panem starostou Verešem, ale i paní vedoucí školní jídelny.

1. místo

Bergerová Sabina, Dluhoš Jakub, Lettovský Lukáš, Papežová Viktorie, 9.A

2. místo

Bilík Ondřej, Engonidu Eleni, Horáček Jakub, 9.A

3. místo

Goj Jan, Kristl Matěj, Sluka Matyáš, 9.A

Všem žákům a jejich učitelkám patří velké poděkování za to, jak se tohoto těžkého úkolu zhostili.

Zdravý talíř 2019 – 6.-8. ročník

Po třídách prvního až pátého ročníku proběhla i ve třídách šestého až osmého ročníku ve spolupráci se školní jídelnou vzdělávací soutěž ze zdravé výživy s pomocí výživové pyramidy. Paní vedoucí ze školní jídelny opět připravila soutěžní otázky s obrázky a nápovědami ve formě křížovek. Každý ročník měl soutěžní křížovky odlišné. Šesté třídy měly dle obrázků sestavit křížovku s tím, co naše tělo potřebuje ke správnému fungování. Sedmé třídy měly dle obrázků sestavit křížovku s tím, co je pro současnou dobu aktuální – výchovu ke zdravému životnímu stylu. Osmá třída, kde jsou již žáci větší, luštila křížovky obě. Všechny třídy úkoly splnily. Z každé třídy byly vybrány tři děti, které byly buď první, nebo které úkoly splnily nejpřesněji. Pro všechny děti se podařilo zajistit odměnu ve formě jablíčka a banánu, vyhodnocené děti dostaly balíček s ovocem a zdravým bonusem – zdravou tyčinkou z ovoce a zeleniny.

6.A

Čeligová Vendula

Kubečková Tereza

D’Agostini Manolo

6.B

Vosáhlo Tomáš

Trojanová Daniela

Drahošan Marek

8.

Niemiecová Zuzana

Sieja Jonáš

Moravcová Zdenka

7.A

Lukáčová Veronika

Burda Jan

Kotásková Tereza

7.B

Dluhošová Michaela

Bartečková Mariana

Kousalíková Andrea

8.

Chlebeček David

Anežková Kateřina

Mul Lukáš

Velké poděkování patří všem žákům a také všem zapojeným pedagogům.

Zdravý talíř 2018 – 1.-5. ročník

Ve spolupráci se školní jídelnou proběhla v prvních až pátých ročnících vzdělávací soutěž zaměřená na zdravou výživu s pomocí výživové pyramidy. Vedoucí školní jídelny připravila soutěžní otázky s obrázky a nápovědou. Soutěžní otázky byly pro každý ročník odlišné. První třídy měly na talíř namalovat dle obrázků zdravý oběd, poznat ovoce a zeleninu. Druhé třídy měly stejné zadání, ale rozšířené o větší množství obrázků. Třetí třídy měly na výběr 2 varianty zdravého oběda a dále měly poznat, co je plod a co kořen. Čtvrté třídy doplňovaly podle obrázků zdravou snídani a zdravý oběd ze dvou variant. Pak je čekal další úkol, příběh chleba nebo brambor podle obrázků, které musely správně seřadit. Páté třídy už vybíraly ze dvou variant – zdravou snídani a zdravý oběd. Poté poznávaly podle popisu jednotlivé suroviny. Všechny třídy úkoly splnily. Z každé třídy byly vybrány tři děti, které úkoly splnily nejpřesněji. Pro všechny děti se podařilo zajistit odměnu ve formě jablíčka a mandarinky. Vyhodnocené děti dostaly balíček s ovocem a vánočním bonusem.

1.A

Schon Petr, Martináková Eva, Bangová Kristýna

1.B

Slavický Ondřej, Buchtová Julie, Blokšová Melánie

1.C

Holá Aneta, Zach Samuel, Facuna Adrian

2.A

Kovačová Božena, Swiatek Michal, Filip Sebastian

2.B

Slezáková Tereza, Matušíková Linda, Trojan Adam, Polášková Adéla

2.C

Dzurko David, Facunová Viktorie, Haluza David

3.A

Šulcová Eliška, Tozbey Karolína, Vaněk Adam

3.B

Kubec L., Szurdi Nela, Pavlisková Adéla

4.A

Koukal Ondřej, Vyvialová Klára, Dutková Štěpánka

4.B

Krob Alexandr, Hromadová Agáta, Broschová Zuzana

5.A

Gjoni Llorena, Ščerbová Amálie, Dobeš Vojtěch

5.B

Pastrňáková Bára, Zárubová Barbora, Kaločová Klára

5.C

Sajdoková Anna, Šulc Matěj, Pískovská Viktorie, Nakielný Vojtěch

Velké poděkování patří všem dětem a také všem zapojeným pedagogům.


Anketa spokojenosti se školní jídelnou – odpovědi


Školní jídelna zdravě a chutně – ocenění 

V rámci projektu „Školní jídelna zdravě a chutně“ proběhl v červnu 2017 již 3. ročník soutěže ve vaření kuchařů – jednotlivců na téma „Zdravý pokrm, který chutná“, do kterého se zapojily i naše šikovné kuchařky – Darina Hadaščoková a Sylva Škopková. V celoměstském finále, které se uskutečnilo v Gastrocentru SŠSS Ostrava – Hrabůvka, bylo úkolem připravit během 120 minut 4 porce kompletního menu o 3 chodech, které by splňovalo zásady zdravé výživy, bylo nutričně vyvážené a současně originální a chutné.

Naše děvčata se v silné konkurenci neztratila, mezi nejlepší bylo odbornou porotou vybráno menu Dariny Hadaščokové:

Dýňovo-mrkvová polévka s dýňovými semínky

Rybí filé s drcenými rajčaty a olivami

Bramborová kaše s batáty

Tvarohová kostka

Mrkvová šťáva


Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.