Aktuality


Letní prázdniny (01.07.2019 – 30.08.2019)

Školní družina nebude v provozu.

Těšíme se na vás v pondělí 02. září 2019.Volby do Školské rady při ZŠ Bohumínská

Vážení rodiče/zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o volbách do Školské rady, která při ZŠ Bohumínská pracuje již dlouhodobě. Jejím prostřednictvím se Vy, rodiče, stejně jako pedagogičtí pracovníci nebo zřizovatel školy můžete podílet na správě školy. Srdečně Vás tímto zveme a doufáme, že se voleb zúčastníte v hojném počtu.

Doplňující volby do Školské rady při ZŠ Bohumínská proběhnou v týdnu od 16. – 20. září 2019. V současné době Vám nabízíme možnost předložit návrhy kandidátů na člena Školské rady. Volit se bude jeden člen. Váš návrh na kandidáta musí být předložen písemně a navržený kandidát musí písemně s kandidaturou souhlasit. Z těchto navržených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, ze které bude volen nový člen Školské rady. Lhůta pro podání Vašeho návrhu na kandidáta je 02. září 2019.

O přesném termínu doplňujících voleb Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a žákovských knížek našich žáků.

Způsob volby:

  • Tajné hlasování za plentou (volební lístky nelze posílat prostřednictvím žáků).
  • Každý zákonný zástupce má 1 hlas, bez ohledu na počet dětí ve škole.
  • Zákonný zástupce, který se zúčastní voleb, je povinen prokázat se volební komisi svým dokladem.
  • Každý zákonný zástupce zakroužkuje 1 kandidáta z kandidátní listiny a vhodí hlasovací lístek do urny.
  • Pokud bude označeno více kandidátů, je volební lístek neplatný.

Vedení školy


Zpět nahoru …


Deváťáci 2019 se loučí…

V pátek 21. června 2019 se loučili naši deváťáci. Zástupci obou tříd, 9.A i 9.B, přednesli slavnostní řeč, pustili vzpomínková videa a v závěru poděkovali všem učitelům, dalším zaměstnancům školy a také svým rodičům. Pak symbolicky předali štafetu současným žákům 8. třídy.

Typy deváťáků – video


Další články …


Čteme si navzájem

Přiblížil se konec školního roku, všechno učivo je probráno, známky uzavřeny. To je ten nejlepší čas si ukázat, co umíme. A tak se ve školní knihovně sešli nejstarší žáci naší školy s nejmladšími, tedy deváťáci s prvňáky, kde si v rámci projektu „Kniha ti sluší“ navzájem četli. Devítky se snažily o četbu plynulou s výrazem, o dramatizaci textu, imitaci hlasů tak, aby co nejvíce zaujaly ty nejmladší. Prvňáčci pak svým starším spolužákům předvedli, jak už zvládají písmenka, slova, věty. Dokonce si připravili herecký výstup s pohádkou Budka. Každý prvňáček si pak mohl za odměnu vybrat záložku ze soutěže MISS záložka.


Další články …


Projekt „Kniha Ti sluší“ – vyhodnocení

Na naší škole se stále snažíme o rozvoj čtenářských dovedností a podporu čtenářství mnoha způsoby. Letos jsme se zapojili do kampaně „Kniha ti sluší,“která probíhala od konce dubna. Jednou z aktivit byla soutěž o MISS záložku. Té se zúčastnily žáci od 4. do 9. tříd, kteří namalovali dle nich tu NEJ záložku Záložky odevzdané do soutěže pak byly od května vystaveny v prostorách školy a také na Dětském dni. V průběhu výstavy probíhalo hlasování, která záložka je ta nejhezčí. Všechny došlé hlasy byly sečteny a 18. června 2019 bylo 5 žáků, kteří namalovali záložku s nejvyšším počtem hlasů, oceněno.

1. místo (MISS záložka) – Klára Šušlová, 6.A

2. místo – Sofie Sýkorová, 7.A

3. místo – Jiří Kalibán, 7.B

4. místo – Radovan Šnajdr, 6.A

5. místo – Ondřej Bogocz, 7.B

Gratulujeme!


Další články …


Matematické soutěže 2018/2019

Během školního roku 2018/2019 jsme se zapojili do mnoha soutěží a mezi nimi nechyběly ani ty matematické. Úspěšní řešitelé byli na konci školního roku odměněni cenami z příspěvku SRPŠ.

Matematická olympiáda:

Marek Kladiva, 5.C

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Matematický Klokan:

Cvrček – Linda Matušíková, 2.B

Klokánek – Marek Kladiva, 5.C

Benjamín – Petr Caletka, 7.A

Kadet – Jan Goj, 9.B

Pythagoriáda:

Šimon Kristl, 5.C – 5. místo v MsK Ostrava

Marek Kladiva, 5.C

Klára Pijáková, 6.A

Filip Šupík, 7.A


Další články …


Mladý záchranář 2019 – Den civilní obrany

V závěru školního roku se žáci základní školy na Bohumínské ulici zúčastnili akce nazvané „Mladý záchranář“. Celá škola si vyzkoušela evakuaci v případě poplachu, žáci pak zhlédli ukázku zásahu hasičů, také slaňování hasiče se psem. Následovala soutěž, která prověřila děti v mnoha dovednostech. V části ochrany obyvatelstva za mimořádných situací se žáci seznámili s varovnými signály, činností při evakuaci obyvatelstva a s použitím improvizovaných prostředků v případě průmyslové havárie.

Připravenost žáků byla zároveň ověřena vědomostním testem. V dopravní výchově byly prověřeny znalosti dopravních předpisů na úrovni potřebné pro cyklisty a rovněž proběhla praktická jízda. Děti si také ověřily své znalosti z oblasti topografie, orientace v přírodě apod. Tato soutěž má již na naší škole tradici, v letošním ročníku soutěžilo celkem 6 družstev. Mezi nejlepší patřila družstva 8. třídy, 5.B a 5.C třídy. Tito účastníci obdrželi hodnotné věcné ceny.


Další články …


Metoda CLIL na ZŠ Bohumínská

V letošním školním roce si naši žáci vyzkoušeli novou metodu vzdělávání – Clil. Probíhala na prvním i druhém stupni v rámci zařazení anglického jazyka do nejazykových předmětů fyziky, občanské výuky, zeměpisu, přírodopisu a výtvarné výchovy. Výukové plány tvořili učitelé naší školy ve spolupráci s rodilým mluvčím. Cílem bylo motivovat žáky k získání nových vědomostí a komunikačních dovedností v nejazykových předmětech.

Výuka se stala zajímavější už i tím, že jsme se odklonili od tradičního přístupu v hodinách. Aby žáci dosáhli co nejlepších výsledků, byli motivování zařazením různých metod výuky – prezentacemi, doplňovačkami, křížovkami, herními aktivitami, hádankami, výklady příběhů souvisejících s probíranými tématy apod. Začátky byly těžké, ale postupně to přinášelo pozitivní výsledky. Kromě získání nových poznatků si žáci zvedli své sebevědomí při komunikaci v angličtině a přátelský vztah k rodilým mluvčím.

Naše škola obdržela na tento projekt neinvestiční příspěvek ve výši 220 000,- Kč, z něhož je možno hradit výuku rodilých mluvčích i nákup učebních pomůcek, a to díky „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2018/2019“, který vyhlásilo statutární město Ostrava.


Další články …


Slezskoostravské noviny – 06/2019

V červnovém vydání Slezskoostravských novin najdete mnohé zajímavé informace i o naší ZŠ:

Školní dílny ve slezskoostravských školách (strana 3)

Výuka angličtiny metodou CLIL (strana 4)

Mladí basketbalisti BK HN Ostrava mistry republiky (strana 5)

Slezskoostravské noviny – 06/19


Další články …


Slezskoostravská galerie – 6.AB

Netradiční hodiny výtvarné výchovy zažili žáci 6. ročníku. Navštívili se svými vyučujícími Mgr. P. Farníkovou a Mgr. B. Huňkovou Slezskoostravskou galerii a prohlédli si komentovanou výstavu s názvem „Svět zvířat očima Ludvíka Kunce“, známého výtvarníka, publicisty a zoologa. Každé dílo bylo ukázkou, co vše je možné s barvou a štětcem vytvořit a že i na papíře mohou zvířata vypadat jako živá.


Další články …


Poklady Landeku – 4.B

Naši čtvrťáci začátkem června 2019 vyrazili na naučnou stezku Landek Parku, kterou přichystala organizace Balónek. Děti plnily na šesti stanovištích nejrůznější úkoly, které se pojily k pověstem Landeku. Program si děti opravdu užily a to i díky slunečnému počasí, které je provázelo po celé dopoledne.


Další články …


Dětský den 2019

I v tomto školním roce jsme oslavili Den dětí. Žáci 6.- 7. ročníku navštívili filmové představení „Jak vycvičit draka 3“ v OC Karolina, žáci 8.- 9. ročníku filmové představení „Bohemian Rhapsody“ tamtéž a na děti z 1. stupně čekalo zábavné odpoledne ve spolupráci se SRPŠ, Školním parlamentem, který zde prezentoval svou celoroční práci, a studenty PF OU.

V prostorách školní zahrady, na nádvoří i na školním hřišti děti soutěžily, tvořily, závodily, rozvíjely své dovednosti, ale hlavně se bavily a užívaly si pohodu i přes nepřízeň počasí. Po absolvování všech 16 disciplin si děti vyzvedly balíček se sladkou odměnou, který byl sponzorován SRPŠ. Děti si mimo soutěž mohly zahrát také korfbal. Velikým zážitkem bylo setkání se členy sdružení Sirius a jejich pejsky. Těší nás, že se v průběhu odpoledne k dětem připojili i rodiče, podpořili je v plnění úkolů, společně se sešli u táboráku, popovídali si a např. i opekli připravený špekáček. Doufáme, že i díky SRPŠ budeme v této milé akci nadále pokračovat.


Další články …


Dinopark – 1.ABC

Žáci prvních tříd s výletem neotáleli a koncem května 2019 se vydali do nedalekého Dinoparku. Po vstupu do areálu bylo vidět i slyšet celkové nadšení. Autentičnost dinosaurů byla natolik věrohodná, že paní učitelky musely dětem názorně dokázat, že dinosauři opravdu nejsou živí. Žáci si užili dojemné 3D kino, cestu Dinoexpresem a samozřejmě nemohli odjet, aniž by si odvezli jeden až pět suvenýrů. Během výletu začalo pršet, žáci si alespoň ověřili, že nejsou z cukru, a zážitek si nenechali pokazit. Ve škole teď můžeme vidět jejich výtvarné práce inspirované právě školním výletem.


Další články …


Další články …


Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

ZŠ Bohumínská – Fakultní škola Ostravské univerzity

Od 1. dubna 2017 získala naše ZŠ Bohumínská statut Fakultní školy Ostravské univerzity. Naše vzájemná spolupráce se ještě prohloubí. Umožníme studentům OU pregraduální praxi, kterou zajistí naši kvalifikovaní a zkušení pedagogové (hospitace, výukové hodiny, aj), poskytneme konzultace při tvorbě výukových materiálů a umožníme provádět výzkumné aktivity. Fakulta Ostravské univerzity naopak poskytne konzultace pedagogům z oblasti oborových didaktik a nových poznatků z jednotlivých oborů formou seminářů nebo metodických materiálů.


Sportovní hřiště pro veřejnost

ZŠ Bohumínská nabízí k využití hřiště v areálu školy pro veřejnost zdarma. V případě zájmu o využití hřiště volejte pro rezervaci správce hřiště tel.: +420 596 241 739, +420 725 538 885.

Návštěvní řád hřiště

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen)

je možné využít školní hřiště

po dohodě se správcem až do 20:00 hod.


Zpět nahoru …Zpět nahoru …


Komentáře nejsou povoleny.