Nastavení cookies
Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název školy: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 24.10.2002 číslo usnesení 13/20 s účinností ke dni 1.1.2003.

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Matušková

Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Martina Tvrdá

Počet tříd: I. stupeň - 14 tříd // II. stupeň - 9 tříd // ŠD - 5 oddělení

Vzdělávací program:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO - SPORT"

Identifikační údaje

IČO: 70995362

DIČ: nejsme plátci DPH

IZO: 102508313

REDIZO: 600145158

Bankovní spojení

ZŠ: 1652009355/5500

ŠJ: 1652009339/5500

SRPŠ: 7583492001/5500

Kontaktní adresa
Bohumínská 72/1082, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00
Telefonní kontakty

Ředitelka školy: +420-596241739

Sekretariát: +420-596241739 // +420-725123100

Školní družina: +420-725853123

Školní jídelna: +420-725853000

Elektronické kontakty

ID schránky: 9crmqps

E-mail: reditelka@zsbohuminska.cz

Internetové stránky:https://zsbohuminska.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

 

Formáty dokumentů: .doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx

Úřední hodiny: Po – Pá: 06:30 hod - 11:00 hod // 11:30 hod - 15:00 hod

Rozpočet: Zastupitelstvo obvodu Slezská Ostrava dne 09.11.2022 pod číslem usnesení 0024/RMOb-Sle/2226/3 stanovilo rozpočet pro rok 2023 ve výši 57 300 000 Kč.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2024 je MOORE ADVISORY CZ, s. r. o., IČ 09692142, se sídlem Karolinská 661/4. Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupena Ing. Petrem Štětkou, tel. č.: +420 227 031 495, email: petr.stetka@moore-czech.cz  (pdf)

Organizační struktura školy
struktura-22-23.jpg
Školské zákony
 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Zaměstnanci určení ředitelkou školy k poskytování informací:
 

 • Mgr. Lenka Matušková – ředitelka školy
 • Mgr. Martina Tvrdá – statutární zástupce ředitelky školy – výchovně vzdělávací činnost školy
 • Mgr. Zuzana Sviderská – vedoucí vychovatelka – činnost školní družiny
 • Zuzana Drozdová – ekonomka – administrativní provoz školy
 • Petra Rosenzweigová – vedoucí školní jídelny – činnost školní jídelny
Zaměstnanci školy určeni k přijímání písemných, telefonický a ústních žádostí o informace
 • Mgr. Lenka Matušková – ředitelka školy
 • Mgr. Martina Tvrdá – statutární zástupce ředitelky školy
 • Mgr. Zuzana Sviderská – vedoucí vychovatelka
 • Zuzana Drozdová – ekonomka
 • Petra Rosenzweigová – vedoucí školní jídelny
Spojení na zaměstnance určené k přijímání a poskytování informací

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Bohumínská 72/1082

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Telefon: +420-596241739

E-mail: reditelka@zsbohuminska.cz

Web: https://zsbohuminska.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
 • Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
 • Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.
 • Náležitosti žádosti – komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).
 • Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitele školy.
Žádost je vyřízena, pokud žadateli
 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
 • bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
 • bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;
Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace
 1. Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 2. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde byla žádost podána;- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
  • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Omezení a neposkytnutí informace
 1. Škola může omezit poskytnutí informace:
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;
  • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.
 2. Škola informaci neposkytne pokud:
  • byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;
  • zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;
  • poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;
  • informace se týká probíhajícího trestního řízení;
Odvolání
 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací
 1. Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.
 2. Ředitelství ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72 od 1.9. 2011 stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
  • Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatně
  • Pořízení kopie za stránku A4 2,-Kč, A3 3,-Kč
  • Odesílání informace poštou za výši poštovného
  • Za vyhotovení kopie rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení) poplatek 50,-Kč.
  • Vystavení druhopisu vysvědčení – poplatek 100,-Kč.
 3. V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem.
 4. Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.
 5. Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.
nahoru