Nastavení cookies
Předškoláci na Kamenci – plán aktivit – šk. rok 2021/2022
predskolaci-21-22.jpg
Předškoláci na Kamenci – plán aktivit – školní rok 2021/2022 (pdf)
Předškoláci na Kamenci – Škola nanečisto 2020

Naše ZŠ již poněkolikáté organizovala akci pro budoucí prvňáčky s názvem „ŠKOLA NANEČISTO“. Této akce se zúčastnili rodiče s dětmi předškolního věku, které mohly zasednout do školních lavic a spolu s učitelkami si vyzkoušely hodinu výuky. Dětí si hravou formou zkoušely počítat, vybarvovat a také si zacvičily.

Mezitím, co byly děti ve třídě s učitelkami, rodiče byli informováni o dalších akcích pro předškoláky a zápisech v dubnu. Seznámili jsme je s potřebnými doklady, které musí přinést k zápisu a o možnosti odkladu školní docházky. Poté jsme je provedli po škole, ukázali jim také prostory ŠD, kde si mohli pohovořit s vedoucí ŠD. Na závěr proběhla neformální diskuze s některými rodiči. Děti odcházely spokojené ze školy domů a věříme, že zmizel jejich ostych.

Doufáme, že většina z nich také dorazí k našim zápisům a pak je také uvidíme v novém školním roce 2020/21, kdy chceme otevřít dvě první třídy.

 

Předškoláci na Kamenci – Škola nanečisto 2020 (fotogalerie)

nanecisto20-2-300x200.jpg
Je Vaše dítě připraveno na vstup do 1. třídy? Co by mělo zvládnout?

Informace najdete v dokumentech:

Školní zralost (Bednářová, J.; Šmardová, V.) (pdf)

Desatero pro rodiče (pdf)

Jdeme do školy-pracovní listy, hry

Jak vybrat školní brašnu? (pdf)

Zákon č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

Část třetí – Povinnost školní docházky a základní vzdělávání

Hlava I – Povinnost školní docházky

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

 

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní docházka“).

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

 

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Hlava II – Základní vzdělávání

§ 46 Organizace základního vzdělávání

(1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

(2) Základní vzdělávání v základní škole má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která nemá všechny ročníky.

(3) Základní vzdělávání pro žáky uvedené v § 16 odst. 9, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce (ke stažení v pdf)

Tiskopisy ke stažení:

 • Přihláška k zápisu (pdf)
 • Zápisní list (pdf)
 • Žádost o odklad (pdf)
 • Desatero pro rodiče (pdf)

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky. K zápisu mohou zákonní zástupci přihlásit i děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016, k žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení. Děti narozené v době od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 mohou být ke školní docházce přijaty v případě, že zákonní zástupci k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis do 1. tříd bude obsahovat pouze formální část, která spočívá v podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, eventuálně v podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Termín pro příjem žádosti k povinné školní docházce: 01. 04. – 30. 04. 2021

K přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce dítěte odevzdat:

 • vyplněnou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání
 • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostou kopii.
 • vyplněný zápisový lístek

K přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce dítěte NE odevzdat, ale předložit:

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce ZP

Na žádosti musí být uvedeno výhradně datum mezi 01. – 30. 04. 2021.

Vyplněnou a podepsanou žádost, zápisový lístek a kopii rodného listu doručte ve stanoveném termínu do školy

 • prostřednictvím osobní (ne firemní) datové schránky
  • ID datové schránky školy: 9crmqps
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • poštou
  • adresa školy: ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72, Ostrava 2, 710 00
 • osobním odevzdáním (bez přítomnosti dítěte) ve škole
  • ve dnech 14. 04. a 15. 04. 2021 v době od 12:00 hod do 17:00 hod  (k této návštěvě je nutno se telefonicky objednat bude Vám určen přesný čas návštěvy tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu s více osobami)
 • osobním odevzdáním na sekretariátu školy
  • v termínu 01. 04. 30. 04. 2021 úřední hodiny 07:.00 hod – 14:00 hod

Po obdržení žádosti (emailem, datovou schránkou či poštou) škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky nebo emailem. Zároveň jim sdělí přidělené registrační číslo. V případě osobního podání žádosti bude registrační číslo předáno na místě.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na vstupních dveřích školy. Přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informování v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

V možnostech školy je pro školní rok 2021/2022 otevřít 3 první třídy.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

 • Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu.
 • Budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v uplynulém školním roce.
 • Budou přijímáni žáci, kteří mají na škole sourozence.

Informace o odkladu povinné školní docházky

V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejně. Vyplněný formulář žádosti o odklad povinné školní docházky doručte do 30. 04. 2021. V případě problému s dodržením termínu, kontaktujte telefonicky sekretariát školy (tel.: +420 596 241 739). K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

desatero.jpg
nahoru