Nastavení cookies
Informace - Výdej obědů v pátek 28.06.2024

Výdej obědů - pátek 28. června 2024 - běžní strávníci - 09:30 hod -11:30 hod

Výdej obědů - pátek 28. června 2024 - školní družina - 10:00 hod - 11:30 hod

Strava s sebou pouze do vlastního jídlonosiče.

Důležité - změny v platbách a přihlášení stravy

Od 01. 02. 2024 - změna bankovního účtu:

 • nový bankovní účet školní jídelny 1652009339/5500, variabilní symbol se nemění

Od 01. 01. 2024:

 • vzhledem ke zvyšujícím se provozním nákladům na přípravu jídel dochází ke zvýšení částky za režijní náklady. Pokud strávník nebo zákonný zástupce neodhlásí stravu v době nepřítomnosti strávníka ve škole, budou mu doúčtovány režijní náklady nově ve výši 55,- Kč.
 • stravné se platí dopředu bezhotovostně na účet školní jídelny s variabilním symbolem (VS), který je přidělen při podání Přihlášky ke stravování
ZŠ - 6-10 let ZŠ - 10-15 let ZŠ - nad 15 let
30,- Kč 34,- Kč 40,- Kč
Neodhlášená strava Neodhlášená strava Neodhlášená strava
85,- Kč 89,- Kč 95,- Kč

 

Od 01. 09. 2023:

 • přihlašování stravy individuálně - každý strávník sám na www.strava.cz
Důležité upozornění

Vážení strávníci, obědy do jídlonosičů budou vydávány pouze v tyto časy:

 • 11:00 - 11:30 hod
 • 13:45 - 14:00 hod

Doporučujeme nádoby na oběd dodat do jídelny vždy ráno do 08:00 hod.

Výdej obědů
 • provozní doba: pondělí - pátek
 • pro žáky (prezenční výuka) a školské zaměstnance: 11:30 – 14:00 hod
 • výdej do jídlonosičů - první den nepřítomnosti: 11:00 – 11:30 hod a 13:45 – 14:00 hod
 • výdej náhradní stravenky za zapomenutý čip: 07:00 – 08:00 hod a 09:40 - 10:00 hod
 • odběr do jídlonosičů: své jídlonosiče rozložíte na připravený tác, paní kuchařka naloží jídlo přímo do nádob, při výdeji jídla nesmí obsluha kuchyně manipulovat s jídlonosičem
Rozsah poskytovaného stravování
 • obědy je přístupný všem strávníkům mimo dětí mateřských škol
 • právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění
 • žák základní školy má právo odebrat oběd
 • podávané jídlo žákům v době pobytu ve škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin
 • žák mateřské školy má právo odebrat hlavní jídlo (oběd) a doplňková jídla (přesnídávku a svačinu)
 • podávané jídlo dětem v době pobytu v mateřské škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin 
Registrace a evidence strávníků
 • žáci, zaměstnanci a cizí strávníci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě vyplněné přihlášky ke stravování
 • v aktivní databázi jsou žáci evidováni po celou dobu jejich školní docházky
 • poté jsou ještě další dva školní roky odloženi ve vyřazovací třídě
 • následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence
 • při ukončení vzdělávání a stravování je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání
Přihlašování, odhlašování, výběr jednotlivých chodů obědů
 • přihlášení si provádí strávník (zákonný zástupce) sám pomocí webové stránky www.strava.cz
 • webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce) s přístupem ke stravování
 • přístupové jméno a heslo získá strávník ve školní jídelně při podání Přihlášky ke stravování
 • odhlášení a přihlášení se provádí nejpozději do 11 hod předešlého pracovního dne na následující pracovní den
 • každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky
Úhrady stravy, vrácení přeplatků

 

 • stravné se platí dopředu bezhotovostně na účet školní jídelny s variabilním symbolem (VS), který je přidělen při podání Přihlášky ke stravování
 • bankovní účet školní jídelny 35-165 200 9339 / 0800

Vrácení přeplatků za odhlášenou stravu

 • v průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc
 • přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány
 • vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti
 • o vrácení přeplatku může strávník požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc
Prodej, zapomenutí a ztráta čipu
 • čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu 123,- Kč od dodavatele, stávají se majetkem strávníka a mají platnost v nepoškozeném stavu po celou dobu školní docházky
 • za ztracený či poškozený čip se náhrada neposkytuje
 • při zapomenutí čipu je nutno si vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku
 • při ztrátě čipu se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením čipu nového, nebo provedením blokace čipu do zakoupení nového čipu
 • ztrátu je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ
Výše sazeb za stravování
 • zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)
 • školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti
 • při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit
 • v případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování je finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován – jsou připočítány režijní náklady ve výši 55,00 Kč.

Mateřská škola – 3 až 6 let

 • oběd: 28,- Kč
 • celkem: 50,- Kč

Mateřská škola – 7 let

 • oběd: 30,- Kč
 • celkem: 52,- Kč

Základní škola – 6 až 10 let

 • oběd: 30,- Kč

Základní škola – 10 až 15 let

 • oběd: 34,- Kč

Základní škola – nad 15 let

 • oběd: 40,- Kč
Konzumace jídla
 • strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje
 • všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny
 • polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku
 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě
 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7
 • strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
Dohled nad nezletilými strávníky
 • dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel, je zajišťován pracovníky vydávajícími oběd ve spolupráci se základní školou
 • dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy
 • dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy

Dozor:

 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
 • zabezpečuje žákům právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy
Úrazy ve školní jídelně
 • úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření
 • úrazy v prostoru školní jídelny jsou řešeny ihned na místě s pedagogickým dozorem a přítomnými zaměstnanci školní jídelny /vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou apod.
 • záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů
Škody na majetku školní jídelny
 • strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit
 • žáci jsou povinni mít uloženy cenné věci /peníze, mobily, hudební nástroje, elektroniku, notebook a jiné/ na vyhrazeném místě ve škole (v trezoru školy umístněného na sekretariátu ZŠ) až do doby po konzumaci oběda a vyzvedávají je bezprostředně před odchodem z areálu školy
 • za uložení cenných věcí strávníka v prostorách ŠJ, škola nezodpovídá
Odnášení jídel a nádobí mimo budovu
 • odnášení jídel mimo budovu jídelny je ZAKÁZÁNO
 • Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.
Přítomnost osob bez zakoupené stravy
 • osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny
 • výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti.
Prodej stravenek a styk s veřejností
 • osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny
 • výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti
Prodej stravenek a styk s veřejností
 • pondělí až pátek: 07:00 – 11:00 hod
Přístup k informacím
 • Vnitřní řád je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
 • výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování na přihlášce ke stravování
 • jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem k dispozici strávníkům na internetové stránce školy
 • jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách školní jídelny
nahoru