Důležité upozornění
Dovolujeme si upozornit všechny strávníky, že vzhledem ke zvyšujícím se cenám potravin bude od září 2021 upraven poplatek za stravné. Přesná hodnota poplatku bude včas uveřejněna. Děkujeme za pochopení.
Výdej obědů
 • provozní doba: pondělí - pátek
 • pro žáky (prezenční výuka) a školské zaměstnance: 11:30 – 14:00 hod
 • výdej do jídlonosičů - první den nepřítomnosti: 11:00 – 11:30 hod a 13:45 – 14:00 hod
 • výdej náhradní stravenky za zapomenutý čip: 07:00 – 13:00 hod
 • odběr do jídlonosičů: své jídlonosiče rozložíte na připravený tác, paní kuchařka naloží jídlo přímo do nádob, při výdeji jídla nesmí obsluha kuchyně manipulovat s jídlonosičem
Rozsah poskytovaného stravování
 • obědy – výběr č. 1 je přístupný všem strávníkům mimo dětí mateřských škol
 • právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění
 • žák základní školy má právo odebrat oběd
 • podávané jídlo žákům v době pobytu ve škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně )
 • žák mateřské školy má právo odebrat hlavní jídlo (oběd) a doplňková jídla (přesnídávku a svačinu)
 • podávané jídlo dětem v době pobytu v mateřské škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu potravin (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně)
Registrace a evidence strávníků
 • žáci, zaměstnanci a cizí strávníci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě vyplněné přihlášky ke stravování
 • v aktivní databázi jsou žáci evidováni po celou dobu jejich školní docházky
 • poté jsou ještě další dva školní roky odloženi ve vyřazovací třídě
 • následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence
 • při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání
Přihlašování, odhlašování, výběr jednotlivých chodů obědů
 • objednávání se provádí hromadně vždy 21. den v měsíci na měsíc následující
 • objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů nastaven výběr č. 1
 • výběr obědů a jiná změna odběru jídla se provádí na stanovený časový úsek dopředu (1 – 2 týdny), nejpozději však do 11.00. hodiny na objednacím terminálu na následující den, a do 11.00. hodiny dálkovou správou přes stravování na internetu
 • po 11. hodině lze měnit objednávku jídla až na nadcházející den příštího dne – to znamená, že po 11. hodině v pondělí lze měnit objednávky od středy včetně středy
 • každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky
 • objednání a odhlašování jídla prostřednictvím internetu na: www.strava.cz
 • tato webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce dítěte) s přístupem ke stravování svého dítěte, žáka
 • přístupové jméno a heslo získá strávník při založení karty u vedoucí ŠJ.
Úhrady stravy, vrácení přeplatků
 • stravné se platí dopředu – splatnost do 25. dne v měsíci. Pokud nebudou platby prováděny včas, děti nebudou moci navštěvovat mateřskou školu a žáci nebudou moci odebírat obědy ve školní jídelně.

a) v hotovosti

 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu a za stravovací čip – žáci ZŠ
 • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu – žáci MŠ
 • další platby v hotovosti pouze v mimořádném případě
 • složení libovolné zálohy

b) převodním příkazem

 • na účet ŠJ – 35-1652009339/0800

c) složenkou

 

Vrácení přeplatků za odhlášenou stravu

 • v průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc
 • přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány
 • vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti (písemně na formuláři ŠJ)
 • o vrácení přeplatku může strávník požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc
 • žáci, kteří ukončí vzdělávání, jsou vyzýváni k převzetí přeplatků prostřednictvím vývěsky ve školní jídelně.
Prodej, zapomenutí a ztráta čipu
 • čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu 115 Kč od dodavatele, stávají se majetkem strávníka a mají platnost v nepoškozeném stavu po celou dobu školní docházky
 • za ztracený či poškozený čip se náhrada neposkytuje.
 • při zapomenutí čipu je nutno si vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku od 07:00 do 13:00 hod
 • při ztrátě čipu se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením čipu nového, nebo provedením blokace čipu do zakoupení nového čipu
 • ztrátu je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ.
Výše sazeb za stravování
 • zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)
 • školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti
 • při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit
 • v případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování je finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován – jsou připočítány režijní náklady ve výši 29,00 Kč.

Mateřská škola – 3 až 6 let

 • oběd: 19,- Kč
 • celkem: 34,- Kč

Mateřská škola – 7 let

 • oběd: 21,- Kč
 • celkem: 36,- Kč

Základní škola – 6 až 10 let

 • oběd: 26,- Kč

Základní škola – 10 až 15 let

 • oběd: 28,- Kč

Základní škola – nad 15 let

 • oběd: 30,- Kč
Konzumace jídla
 • strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert
 • všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny
 • polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku
 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě
 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7
 • strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
Dohled nad nezletilými strávníky
 • dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel, je zajišťován pracovníky vydávajícími oběd ve spolupráci se základní školou
 • dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy
 • dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy

Dozor:

 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují
 • zabezpečuje žákům právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy
Úrazy ve školní jídelně
 • úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření
 • úrazy v prostoru školní jídelny jsou řešeny ihned na místě s pedagogickým dozorem a přítomnými zaměstnanci školní jídelny /vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou apod.
 • záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů
Škody na majetku školní jídelny
 • strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit
 • žáci jsou povinni mít uloženy cenné věci /peníze, mobily, hudební nástroje, elektroniku, notebook a jiné/ na vyhrazeném místě ve škole (v trezoru školy umístněného na sekretariátu ZŠ) až do doby po konzumaci oběda a vyzvedávají je bezprostředně před odchodem z areálu školy
 • za uložení cenných věcí strávníka v prostorách ŠJ, škola nezodpovídá
Odnášení jídel a nádobí mimo budovu
 • odnášení jídel mimo budovu jídelny je ZAKÁZÁNO
 • Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.
Přítomnost osob bez zakoupené stravy
 • osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny
 • výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti.
Prodej stravenek a styk s veřejností
 • osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny
 • výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti
Prodej stravenek a styk s veřejností
 • pondělí až pátek: 07:00 – 13:00 hod
Přístup k informacím
 • Vnitřní řád je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
 • výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování na přihlášce ke stravování
 • jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem k dispozici strávníkům na internetové stránce školy
 • jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách školní jídelny
nahoru