CLIL ACROSS THE CURRICULUM

Doslova napříč všemi osnovami 2. stupně základní školy probíhala letos výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) v ZŠ Bohumínská. Potěšilo nás, že jsme byli opět zařazeni do „Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v základních školách se sídlem na území Ostravy pro školní rok 2020/2021“, který vyhlásilo statutární město Ostrava. Díky tomuto projektu naše škola v tomto školním roce obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 215.000 Kč, z něhož je možno hradit nejen nákup učebních pomůcek souvisejících s CLIL výukou, ale především výuku s rodilým mluvčím.

Metodu CLIL uplatňujeme v naší škole ve spolupráci s Jazykovou školou Hello v Ostravě již několik let. Rodilý mluvčí pan Simon Johnson z Velké Británie se stal pevnou součástí našeho kolektivu a spolu s kooperujícími pedagogy se nezalekl ani nové výzvy - CLIL výuka během distančního vyučování a také během rotačně prezenčního vyučování. Za všech okolností se podařilo zabezpečit hlavní myšlenku metody CLIL - plně integrovat výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka a propojit tak jazykovou výuku s výukou vyučovacího předmětu. V tomto školním roce CLIL výuka probíhala na 2. stupni v předmětech přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví především v pondělí a ve středu, během on-line vyučování i v úterý a v pátek. V hodinách se využívaly různé metody výuky pro lepší pochopení učiva a osvojení si odborných výrazů - video prezentace, doplňovačky, křížovky, herní aktivity, hádanky, při prezenční výuce se používala interaktivní tabule. Nové prostředí pro realizaci distanční on-line výuky (MS Teams) přineslo nové možnosti výuky metodou CLIL, které žákům přinesly nové zkušenosti, rozšířily komunikační dovednosti a posílily jejich jazykové kompetence.

clil-2021.jpg
Školní zahrádka - 6. B

V pondělí 31. května 2021 jsme my, děvčata ze 6. B, jako obvykle měly pracovní činnosti. Konečně ale skončila mnohá opatření a umoudřilo se počasí, a tak jsme poprvé šly ven a užily si zahradní práce. S paní učitelkou Čepelákovou jsme si vyzvedly zahradní náčiní, vzaly jsme hrábě, rýče, konve apod. Na školní zahrádce jsme sázely papriky a rajčata, vytrhávaly jsme plevel, abychom připravily další políčko, a těšily se ze sluníčka. Moc jsme si to užily. (Text: Michaela Sládková a Samantha Šimová - 6. B)

Zahrádka - fotogalerie

 

zahradka-21.jpg
Mladý astrofyzik 2021 - 9. ročník

V květnu 2021 byla vyhodnocena projektová soutěž "Mladý astrofyzik", která v tomto školním roce částečně kompenzovala z objektivních příčin neuskutečněnou soutěž "Mladý vědec". Od ledna 2021 si žáci 9. ročníku buď samostatně nebo ve dvojicích připravovali podklady k tematickému celku Vesmír. V dubnu během on-line výuky prezentovali své práce v duchu myšlenky „Žáci učí žáky“ svým spolužákům a zároveň ověřili jejich pozornost krátkými otázkami. Každá práce byla všemi spolužáky obodovaná - hodnotila se vizuální stránka projektu i samotná prezentace na on-line hodině. Nejlepší tvůrci byli odměněni certifikátem a sladkostí, která byla zakoupena z prostředků SRPŠ. Konečné hodnocení dopadlo takto:

9. A (24 žáků - 16 prezentací)

 • 1. místo - Stanice ISS - Maxmilián Martiška a Matyáš Zoubek - 243 b.

 • 2. místo - Hvězdy - Barbora Mirochová a Veronika Terelmesová - 228 b.

 • 3. místo - Sluneční soustava - Bára Mamulová a Ema Sakalíková - 227 b.

9. B (26 žáků - 15 prezentací)

 • 1. místo - Astronomie v. Astrologie - Michaela Černá - 319 b.

 • 2. místo - Souhvězdí - Petr Košťál a Radim Onda - 249 b.

 • 3. místo - Galaxie - Natálie Sněhotová - 231 b.

9. F (13 žáků - 13 prezentací)

 • 1. místo - Historie kosmonautiky - Matyáš Baar - 103 b.

 • 2. místo - Měsíce - Jáchym Foldyna - 99 b.

 • 3. místo - Planetky - Ondřej Schovanec - 89 b.

Blahopřejeme!

astrofyzik-21.jpg
Den Země 2021

Také letos i přes nepříznivou epidemickou situaci se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Vyučující dostali nabídku aktivit, ze které si mohli vybrat, jakým způsobem se třída zapojí. Žáci prvního stupně si vybrali výtvarné soutěže: „Fantastická zvířata a stroje“, „Mláďata“ a také se aktivně zapojili do výzvy „Ukliď své okolí“ spolu se svými staršími spolužáky z druhého stupně.

Žáky čtvrtých a pátých tříd oslovilo téma „Ze života hmyzu“, spočívající v plnění úkolů, které budou postupně zveřejňovány prostřednictvím videí po dobu 8 týdnů. Na základě prvního zadání žáci vytvořili nádherné hmyzí domečky.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity připravila pro žáky druhého stupně kvíz plný zajímavých faktů a otázek týkajících se české i světové přírody. Vyučující ho zařadili do distanční výuky. Z ohlasů vím, že se tento počin setkal s pozitivními reakcemi ze strany žáků i učitelů. Držíme palce také žákům, kteří poslali svou povídku do mezinárodní literární soutěže Den Země 2021. Doufám, že zmiňované různorodé aktivity nám opět připomněly důležitost a nezbytnost ochrany přírody a životního prostředí.

Den Země 2021 - fotogalerie

domecek-21.jpeg
Kamínky pro radost

Období, kdy jsme nechodili do školy, bylo dlouhé. Nemohli jsme se potkávat, sportovat, zajít do kina nebo divadla. Dokonce byla doba, kdy jsme nemohli jet ani na hory, protože bychom překročili hranice okresu. Jaro má být veselé, ale nám bylo smutno. Proto jsme přemýšleli, jak a čím udělat lidem kolem  radost a přitom neporušit nařízení a opatření. Malování a rozmisťování kamínků to vše splnilo.

Kamínky pro radost - fotogalerie

kaminky-20-01.jpg
Den Země - Ukliď své okolí - 5. A

V rámci svátku Den Země se naše třída 5. A zapojila do akce „Ukliď své okolí“. Domluvili jsme se s dětmi a snažili se udělat pořádek v okolí našich domovů a v přírodě. Vytvořili jsme skupinky, popadli jsme pytle, rukavice a „lovili“ odpadky. Bohužel někteří žáci se tak soustředili na sbírání, že se zapomněli vyfotit s úlovkem. Kdo neměl možnost se zapojit do této akce, tak se snaží vytvořit obrázek do výtvarné soutěže Fantastická zvířata a stroje.

IMG_8281.JPG
Třídní časopis - projekt - 2. stupeň

Distanční výuka se stále prodlužuje, čas strávený u monitoru se zdá být delší a delší, klesá motivace a aktivita při práci. V českém jazyce intenzivně pracujeme na mluvnici, zvládáme i literaturu, ale probrat slohové útvary, slohové postupy, publicistické žánry atd., zabere opravdu hodně času, zvlášť pokud výstupem má být slohová práce žáků. Nakonec jsme ale přišly na to, jak vše zvládnout, pro mnoho dětí navíc zajímavou a zábavnou formou a jak zároveň dětem připomenout, že březen je měsícem knihy a čtenářství.

Třídní kolektivy 2. stupně v průběhu března tvořily vlastní časopis. Od základu. Žáci si museli rozdělit role, vymyslet název, najít téma ke zpracování, uspořádat ankety, vést rozhovory,  doplnit fotografie... Děti si tak vyzkoušely práci šéfredaktora, redaktora, editora, korektora, grafika, zvládly slohové postupy a útvary (dle ročníků), zopakovaly si pravidla slušné diskuze, dodržování termínů a mnoho, mnoho dalšího. Některé třídy pracovaly velmi samostatně, jiné potřebovaly vedení a pomoc učitelek jazyka českého Mgr. Blanky Malé, Mgr. Michaely Prokopové a Mgr. Liany Svobodové. Výsledkem je 10 skvělých třídních časopisů:

Časopis třídy 6. A                    Časopis třídy 6. B

Časopis třídy 7. A                    Časopis třídy 7. B

Časopis třídy 8. A                    Časopis třídy 8. B

Časopis třídy 9. A                    Časopis třídy 9. B

Časopis třídy 8. F                    Časopis třídy 9. F

olympcj-01.jpg
Velikonoční zajíčci - 3. B

Děti ve 3. B mají vždy moc pěkně vyzdobenou třídu svými výtvory. Jejich paní učitelka Dana Sliwková má celoročně skvělé nápady. Ani distanční výuka ji od tvorby s žáky neodradila. Vy si tak ve fotogalerii můžete prohlédnout krásné zaječí rodinky. Ty sice nebudou zdobit školní třídu, ale o to větší parádu udělají doma dětem a jejich rodinám při velikonoční výzdobě.

Velikonoční zajíčci (fotogalerie)

zajicci-21.jpg
Matematický Klokan 2021 - školní kolo

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický Klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický Klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Naše škola je pravidelným účastníkem této populární solutěže, žáci z 2. - 9. ročníku ale letos soutěžili distančně, což byla pro mnohé výzva vykročit z komfortní zóny a soustředit se 60 minut na 24 náročných matematických úloh. Páteční březnové odpoledne bylo pro ně nejen matematickýcm oříškem, ale i zkouškou vytrvalosti a odhodlání. Žádné potíže je však neodradily, ani kolísající WI-FI signál, ani výpadek proudu, ani potíže s excel-tabulkou.Přinášíme vám výsledky ve všech 4 kategoriích v rámci základní školy:

Kategorie - Cvrček - 2. - 3. ročník:

 • 1. místo - Eliška Sajdoková, 2. A
 • 2. místo -Tomáš Krob, 3. B
 • 3. místo - Aleš Kuběna, 3. A

Kategorie - Klokánek - 4. -  5. ročník:

 • 1. místo - Petr Malý, 4. B
 • 2. místo - Karolína Hartmannová, 4. A
 • 3. místo - Johanka Žmolíková, 5. A

Kategorie - Benjamín - 6. - 7. ročník:

 • 1. místo - Emma Kolková, 7. B
 • 2. - 3. místo - Laura Kováčová, 7. A
 • 2. - 3. místo - Lukáš Sládek, 6. B

Kompletní výsledková listina - Benjamín

Kategorie - Kadet - 8. - 9. ročník:

 • 1. místo - Petr Caletka, 9. A - a celkové 8. místo ze všech ostravských škol (500 účastníků)
 • 2. místo - Michal Caletka, 9. A
 • 3. místo - Michal Sikora, 8. F

Kompletní výsledková listina - Kadet

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast.

klokan-21.jpg
Chemická olympiáda 2020/2021 – 57. ročník

Podobně jako v minulých letech i v tomto školním roce jsme se zapojili do Chemické olympiády. Ta probíhala netradičně online formou. V první části školního kola kategorie D se mohli žáci 8. a 9. ročníku zaregistrovat a řešit teoretické a praktické úlohy z anorganické chemie v pohodlí domova. Druhá část školního kola se uskutečnila 19. března 2021 formou online testu pod technickým zabezpečením VŚCHT ve všech krajích ČR stejně. Postupový klíč této olympiády je založen na porovnání bodových výsledků všech soutěžících v daném okresu. Naši nejlepší řešitelé školního kola se stali i úspěšnými řešiteli okresního kola, které se uskutečnilo 29. března 2021 taktéž on-line formou. Všichni byli odměněni diplomem a věcnou cenou z prostředků SRPŠ.

Výsledky školního kola - kategorie D:

 • 1. místo - Štěpán Resler, 8. B
 • 2. místo - Petr Seidler, 9. B
 • 3. místo - Petr Caletka, 9. A
 • 4. místo - Bára Mamulová, 9. A

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

CHO-2021 - kopie.jpg
1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru