Nastavení cookies
Školská rada,

která podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 pracuje při základní škole, má 3-leté funkční období a zasedá nejméně 2-krát ročně. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele školy, 2 zástupci pedagogů a 2 členové z řad zákonných zástupců žáků. Volby zákonných zástupců žáků do Školské rady se na naší škole uskutečnily dne 03. června 2021. Volby zástupců pedagogů proběhly v září 2020. Po komunálních volbách na podzim 2018 také zřizovatel delegoval své 2 nové zástupce.

Kompetence Školské rady
  • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Složení Školské rady

Zástupci zřizovatele:

Bc. Richard Vereš – předseda Školské rady; e-mail: rveres@slezska.cz

Ing. Roman Goryczka; e-mail: rgoryczka@slezska.cz

 

Zástupci rodičů:

Bc. Jitka Dvorská; e-mail: jitka.hribek@email.cz

Ing. Hana Němcová; e-mail: hana.nemcova@hotmail.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Radim Kofránek; e-mail: radim.kofranek@zsbohuminska.cz

Mgr. Simona Kyselová; e-mail: simona.kyselova@zsbohuminska.cz

nahoru