Kariérový poradce

Mgr. Petra Ryšková

email: petra.ryskova@zsbohuminska.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 • pondělí a čtvrtek – 07:00-08:00 hod
 • nebo dle domluvy

 

ostrava-projekt.jpg

https://www.ostrava.cz/cs

kp-foto.jpg
projekt-kariera.jpg
Kariérový poradce je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Informace o kariérovém poradenství – 09-12/2019 (pdf)

Kariérové poradenství – základní body
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při rozhodování o dalším vzdělávání žáků a volbě povolání
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráce s třídním učitelem)
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadu práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění přihlášek ke studiu
 • zajištění informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách
Cíle kariérového poradce pro školní rok 2020/2021
 • analyzovat potřeby žáků v oblasti jejich budoucí profesní orientace
 • informovat pedagogické pracovníky školy o problematice kariérového poradenství a vhodným způsobem je zapojit (s ohledem na věk žáků)
 • poskytnout metodickou podporu pedagogickému sboru
 • vyzkoušet různé diagnostické metody v kariérovém poradenství a vybrat nejvhodnější pro potřeby žáků naší školy
 • uskutečňovat individuální pohovory s žáky a kvalifikovaně informovanost zákonné zástupce žáků o možnostech profesní volby
 • motivovat žáky školy k samostatnému zájmu o svou budoucnost, k aktivnímu vyhledávání si informací a přemýšlení o svém dalším směřování
Kariérové poradenství

Informační středisko – Úřad práce v Ostravě

adresa: Velká 10, Moravská Ostrava

e-mail: ips@ot.mpsv.cz

tel: 950 143 109-110

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2020/2021

Tisková zpráva k přijímacímu řízení 2020/2021 (pdf)

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (pdf)

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (pdf)

Stručný přehled platných ustanovení
 • sjednocený termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března na první kolo přijímacího řízení
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 4. ledna a do 31. března
 • termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna
 • podávají se jen dvě přihlášky (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání)
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání)
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 4. ledna do 31. ledna
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 4. ledna do 31. ledna
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna

 

Časový harmonogram přijímacího řízení

do 30. září 2020

 • Ministerstvo stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.
Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2020

 • Uchazeči odevzdají přihlášky.

od 04. – 31. ledna 2021

 • Talentové zkoušky do oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 04. ledna do 31. března 2021

 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

od 04. – 31. ledna 2021

 • Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2021

 • Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek

do 05. – 15. února 2021

 • Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

do 05. dubna 2021

 • Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Přijímací řízení do oborů vzdělávání bez talentových zkoušek

do 31. ledna 2021

 • Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 • Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy

do 1. března 2021

 • Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy.

do 08. března 2021

 • Ředitel SŠ může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podyných přihláček nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV

do 15. března 2021

 • Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží zápisový lístek

do 30. března 2021

 • Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem střední školy

do 12. – 28. dubna 2021

 • Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány

do 22. – 30. dubna 2021

 • Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oboru vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány
Termíny jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté obory - POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ

12. dubna 2021 (pondělí) 03. května 2021 (pondělí)

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia

13. dubna 2021 (úterý) 05. května 2021 (středa)

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

14. dubna 2021 (středa) 04. května 2021 (úterý)

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

15. dubna 2021 (čtvrtek) 06. května 2021 (čtvrtek)

 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

do 28. dubna 2021 do 28. května 2021

 • Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (řádný termín)

do 30. dubna 2021 do 31. května 2021

 • Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících JPZ
Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky - ZMĚNA TERMÍNŮ

12. května 2021 (středa) 02. června 2021 (středa)

 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

13. května 2021 (čtvrtek) 03. června 2021 (čtvrtek)

 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

do 14. května 2021 do 04. června 2021

 • Odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání klonajících JPZ (s vyjímkou uchazečů konajích JPZ v náhradním termínu a uchazečů přijatých na základě odvolání)

do 19. května 2021 do 09. května 2021

 • Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (náhradní termín)
   
Seznam školských zařízení v kraji, informace o přijímacím řízení

 

Mgr. Petra Ryšková, kariérový poradce

nahoru