Nastavení cookies
Školní metodik prevence

Mgr. Petra Melichaříková

email: petra.melicharikova@zsbohuminska.cz

 

Konzultační hodiny:

 • podle potřeby po předchozí domluvě (osobně, e-mail)

Školní metodik prevence je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem.

Kompetence
 • realizace aktivit školy zaměřené na prevenci rizikových projevů chování
 • zajištění preventivního programu školy a následná kontrola realizace preventivních programů
 • vyhledávání problémových projevů chování v třídních kolektivech
 • zajištění spolupráce s externími organizacemi při realizaci primární prevence
 • zajištění spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • příprava a realizace adaptačních programů pro žák
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • předávání odborných informací o problematice rizikových projevů chování, o preventivních projektech a programech pedagogickým pracovníkům školy

 

Školní preventivní strategie 2019-2024 (pdf)

Školní program proti šikanování (pdf)

Minimální preventivní program (pdf)

Metodické doporučení k poruchám příjmu potravy (pdf)

Metodické doporučení k psychické krizi - duševnímu onemocnění žáka (pdf)

Kyberšikana je forma agrese (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování), která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím informačních a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního agresora či dalších osob – tzv. sekundárních útočníků (např. opakované sdílení nahrávky, opakované komentování apod.).

Ačkoli je kyberšikana zpravidla definována jako činnost záměrná, může vzniknout i nezáměrně – např. jako nevhodný vtip, který se v on-line prostředí vymkne kontrole.

Kyberšikana je často zaměňována s tzv. on-line obtěžováním. Termínem on-line obtěžování označujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze dočasný. „Opravdová“ kyberšikana musí splňovat zejména kritéria opakovanosti, musí být dlouhodobá a musí být vnímána jako ubližující. Oběť se pak nedokáže útokům účinně bránit, existuje mocenská nerovnováha.

Máš pocit, že jsi nebo tvůj spolužák kyberšikanován?

Nenechávej si to pro sebe! Ve tvém okolí jsou učitelé, třídní učitel(ka), školní psycholog, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, vedení školy. Svěř se komukoliv z nich, komu důvěřuješ.

Pokud nechceš předávat informace osobně, tak můžeš využít schránku důvěry (umístěné u dveří do chodby k tělocvičně), příp. kontaktovat instituce zabývající se danou problematikou (viz odkazy níže).

Kyberšikana do společnosti nepatří, do naší školy také ne! Jako škola ji zásadně odsuzujeme a nebudeme ji v žádném případě tolerovat.

 

Další odkazy:

 • Projekt E-Bezpečí – internetový portál o rizikovém chování na internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, rizika sociálních sítí, hoax, fake news, on-line závislosti apod.) – zde
 • E-Bezpečí – Přehledový list Kyberšikana I a II  – zde
 • Nenech to být – on-line schránka důvěry  – zde
nahoru